buy google reviews
adiyaman escort bolu escort hatay escort karabuk escort nigde escort amasya escort diyarbakir escort tekirdag escort sakarya escort mugla escort

SON SÖZ ÇELİK İŞÇİSİNİN

13 Tem 2013 Cts 16:40
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

İSDEMİR Genel Müdürü Recep Özhan, 25. Dönem Toplu İş Sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması neticesinde alınan grev kararı ile ilgili olarak 3 ayrı tamim yayınlayıp, işçileri bilgilendirdi.

“Çelik işçisi şirketine ve geleceğine sahip çıkacaktır”
Genel Müdür Özhan tarafından 11.07.2013 tarihinde yayınlanan birinci tamimde şu görüşlere yer verildi: “Şirketimizle Çelik-iş Sendikası arasında yürütülen 25. Dönem Toplu iş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Çelik-İş Sendikası, 15.07.2013 tarihinde grev uygulamasına başlama kararı almıştır. 10.07.2013 tarihinde yapılan Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla; şirketimizde iş barışı ve karşılıklı iyi ilişkiler çerçevesinde sorunların çözümü için prensip olarak lokavt kararı alınmaması; ancak şartların gerektirmesi halinde lokavt karan alınması hususunda Genel Müdürlük Makamı’nın yetkili kılınmasına” karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu bu kararı alırken; Dünya genelinde ve özellikle çelik sektöründe yaşanan ekonomik durgunluk döneminde grev uygulama kararının Şirketimize, paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza, ülke ekonomimize, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve her şeyden önemlisi çalışanlarımıza zarar vereceğini düşünerek bu kararı almıştır. Şirketimizin faaliyetleri, yasaların çizdiği sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla aksamadan yürütülecektir. Siz değerli çalışanlarımızın da dünyada devam eden ekonomik durgunluk ve ülkemizin içerisinde bulunduğu konjonktürde açıklanabilir gerekçesi bulunmayan grev uygulama kararına itibar etmeyeceklerine, büyüyen ve en iyi küresel çelik şirketlerinden biri olmak yolunda ilerleyen Şirketlerine ve geleceklerine sahip çıkacaklarını, grev uygulama kararına itibar etmeyerek çalışma hakkınızı kullanacağınıza can-ı gönülden inanıyorum”
“En iyi ücreti İsdemir işçisi alıyor”
Çelik-İş Sendikasının %51 oranındaki zam talebinin İsdemir’in finansal ve mali yapısı, dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve çelik sektöründeki realiteler göz önüne alındığında, mümkün olmadığına vurgu yapan Genel Müdür Recep Özhan, “11.07.2013 tarihinde yayımlamış olduğumuz Tamimde; Şirketimizde iş barışı ve karşılıklı iyi ilişkiler çerçevesinde sorunların çözümü için prensip olarak lokavt kararı alınmaması hususunu, siz değerli çalışanlarımızın şirketine sahip çıkacağına yönelik inancımı dile getirmiştim. 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sırasında işveren tarafı olarak; MESS ile Türk Metal Sendikası arasında imzalanan sözleşmede kararlaştırılan miktarda zam teklif edilmiştir. Buna karşılık; Çelik-İş Sendikası ise % 78 oranında artış talep etmiştir. Çelik-İş Sendikası tarafından son teklif olarak % 51 oranında artış talep edilmektedir. Bu oranda bir zammın verilmesi, şirketimizin finansal ve mali yapısı dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve çelik sektöründeki realiteler göz önüne alındığında, mümkün değildir. Halen İsdemir’in ödediği ücretler; yörede aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerden % 99, MESS’ in zamdan sonraki ücret seviyesinden % 85, Kardemir’in zamlı ücretlerinden de % 55 yüksektir. Görüleceği üzere, Şirketimiz tarafından verilen mevcut işçi ücretleri emsallerinin çok üzerindedir. Ayrıca aylık ücretli personele 2013 yılı için uygulanan 1 yıllık ortalama ücret zammı ise % 5 olarak gerçekleşmiştir.
“Malzemeciye Kaymakam maaşı isteniyor”
Devlet Memurlarına 2013 yılı 1. Altı ay için yapılan ücret artışının yaklaşık % 4 ve 2. Altı ay için yaklaşık % 3 olduğuna dikkat çeken İSDEMİR Genel Müdürü Recep Özhan, “Çelik- İş Sendikasının 1. Yıl için talep etmiş olduğu %32 oranında ücret artışının kabul edilmesi halinde ise karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır: Şirketimizde; En düşük ücret seviyesinde çalışan hizmet elemanı, kamuda çalışan Araştırma görevlisi, 1/4 derecedeki öğretmen, tekniker, hemşire 5/1 derecedeki memurdan daha yüksek, Malzemeci, Kantarcı, Stok Kontrol İşçisi, Refrakter işçisi gibi kadrolarda çalışan bir işçi, devlet memuru olarak çalışan Uzman doktor, Kaymakam, Baş komiser, Avukat ve Mühendisten daha yüksek, Yüksek Fırın Posta başı olarak çalışan bir işçi; devlet memuru olarak çalışan Profesörden daha yüksek ücret alacaktır” dedi.
“Rekabet gücümüzü yitiririz”
Çelik-İş Sendikasının teklifinin kabul edilmesinin, mevcut ekonomik konjonktür ve demir çelik sektöründe yaşanan küresel krizin etkilerinin halen bitmediği bir dönemde İsdemir’in rekabet gücünü yitirmesine yol açacak nitelikte olduğunun altını çizen Özhan, “Nitekim 2012 yılında Dünyada faaliyet gösteren halka açık Şirketlerden 36’sı yılı zararla kapatmışlardır. Bunların arasında bulunan Avrupa’nın en büyük çelik şirketlerinden birisi tarafından son zamanlarda yapılan açıklamada 2000 çalışanın işini kaybedeceği haftalık çalışma sürelerinin 35 saatten 31 saate indirileceği bildirilmiştir. Şirketimiz üç milyar doları aşan, Türkiye tarihinin en büyük ağır sanayi yatırımını tamamlama safhasında olup önemli bir borç yükünü taşımaktadır. Bu nedenle sektörümüzde benzer faaliyetlerde bulunan ayrı tüzel kişiliği olan şirketlerle şirketimizin mukayese edilmemesi gerekmektedir. Şirketimizin yönetim stratejileri politikaları arasında işçi sağlığı ve iş güvenliği birinci önceliğe sahiptir. Bu kapsamda yapmış olduğu yatırımlar ile tüm sistemler otomasyana bağlanmış, bunun sonucunda ateşe direkt muhatap olan kişi kalmamıştır. Endirekt olarak ateşe karşı çalışanlar ise tüm fabrikada 250 kişinin altındadır. Görüldüğü gibi şirketimiz gerek maddi olarak gerekse iş ortamı olarak çalışanlarımıza değer vermektedir” şeklinde konuştu.
“Çalışma hürriyetini hiç kimse engelleyemez”
İsdemir Genel Müdürü Recep Özhan, yayımladığı 3. Tamimde işçilere yasal haklarını anımsattı. Özhan, “6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ nun; “Grev ve lokavtın uygulanması” başlıklı 64. Maddesinde; “İşçiler greve katılıp katılmamakta serbesttir. Greve katılan işçiler ile lokavta maruz kalan işçiler işyerinden ayrılmak zorundadır. Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçenlerin işyerinde çalışmaları hiçbir şekilde engellenemez. Ancak, işveren bu işçileri çalıştırıp çalıştırmamakta serbesttir. Greve katılan veya lokavta maruz kalan işçilerin işyerine giriş çıkışı engellemeleri yasaktır” hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla; Kanunun size verdiği yetkiyi kullanmak ve çalışma hürriyetini hiçbir kurum veya kuruluş engelleyemez. Bu sizlerin anayasal hakkınızdır. Kendi hür iradeniz ile çalışıp çalışmayacağınıza karar vereceksiniz” dedi.

“İşçilerimizin mağdur olmasını istemiyoruz”
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun; “Kanuni grev ve lokavtın iş sözleşmelerine etkisi” başlıklı 67. Maddesini hatırlatan Genel Müdür Recep Özhan, “Kanuni greve katılan, greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçip de grev nedeniyle çalıştırılamayan ve kanuni lokavta maruz kalan işçilerin iş sözleşmeleri grev ve lokavt süresince askıda kalır. Grev ve lokavt süresince iş sözleşmeleri askıda kalan işçilere bu dönem için işverence ücret ve sosyal yardımlar ödenemez, bu süre kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Toplu iş sözleşmelerine ve iş sözleşmelerine bunların aksine hüküm konulamaz hükmüne amirdir. Bu itibarla; greve katılanlara grev süresince geçen döneme ait hiçbir ücret ve eklerinin ödenmeyeceğinin bilinmesi önem arz etmektedir. Yine, aynı Kanunu’nun; “İşçi alma ve başka işe girme yasağı” başlıklı 68. Maddesinde; “Kanuni bir grev ve lokavt dolayısıyla iş sözleşmeleri askıda kalan işçiler, grev veya lokavt süresince başka bir işverenin yanında çalışamaz. Aksi hâlde işçinin iş sözleşmesi işverence haklı nedenle feshedilebilir” denilmektedir” şeklinde konuştu.
“Sendika neden mukayese yapmıyor?”
Çelik-İş Sendikası yetkililerinin, ücret mukayesesi konusunda işçileri bilgilendirmediğini vurgulayan İsdemir Genel Müdürü Recep Özhan, “12.07.2013 günü yayınlamış olduğumuz tamimde, Şirketimizde çalışan işçilerin ücretlerinin bölgemizdeki şirketlerle olan kıyaslaması verilmiş ve en yüksek ücret alan demir çelik işçisinin sizler olduğunu gururla duyurmuştum. Hal böyle iken, en son %51 gibi çok yüksek bir zam talebinde bulunan Çelik-İş Sendikasının, 13.07.2013 tarihli duyurusunda bu konulara herhangi bir şekilde değinilmemiş olduğu hususunu değerlendirmelerinize bırakıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum” dedi.

Benzer Haberler

Adana merkezli 10 ilde 750 polisle yapılan operasyonda, bin 630 internet sitesi üzerinden yasa dışı...

Yorum 
0

– Osmaniye’de, plastik aparatla kapısını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları...

Yorum 
0

– 285 personel, 34 ekip ile geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı – Hatay’da...

Yorum 
0

 Gaziantep’te, çalıştığı inşaatın birinci katından düşerek ağır yaralanan...

Yorum 
0

Hatay’ın İskenderun ilçesinde din görevlileri ihtiyaç sahipleri için caminin ek bölümüne...

Yorum 
0

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve beraberinde emniyet teşkilatı mensuplarının...

Yorum 
0

Yorumlar

İsim: E-posta: Web:Yorumunuz:


İSKENDERUN’DA KAÇAKÇILARA DARBE

İskenderun’da 699 kaçak cep telefonu ele geçirildiHatay’ın […]

TAMAMLAYABİLİR MİYİZ ...

KADEM Hatay İl Başkanı Selma Tunç “Tamamlayabilir […]

HATAY YANGINI TERÖR EYLEMİ

Başkan Gül: “Hatay yangını terör eylemi” Belen […]

KOVAYLA YANGINI SÖNDÜRMEYE G...

Kovayla yangını söndürmeye koşan adam konuştu Hatay’da […]

BAHÇE SULARKEN AKIMA KAPILAR...

Bahçe sularken akıma kapılarak öldü Hatay’ın İskenderun […]

PARAŞÜTLÜ EVLİLİK TEKLİFİ

Paraşütlü evlilik teklifi Hatay’da Sağlık çalışanlarının yamaç […]

ŞALEN KALESİNE TÜRK BAYRAĞI ...

ŞALEN KALESİNE TÜRK BAYRAĞI DİKİLSİN Amanos dağlarının […]

İSKENDERUN 23 NİSAN COŞKUSUN...

İskenderun 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşıyor Hatay’ın […]

TÜRKİYEYE GELMEK İÇİN YARDIM...

250 Hatay’lı Öğrenci ve çalışan KKTC’den Türkiye’ye […]

DEMİR KORKULUĞA SAPLANAN KED...

DEMİR KORKULUĞA SAPLANAN KEDİ KURTARILDI.İskenderun Dumlupınar mahallesinde, […]

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI PANİK YA...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI PANİK YARATTI. Sokağa çıkma […]

TIR KAZASINDA ÖLEN AYNI AİLE...

İskenderunda yaşanan tır kazasında ölen aynı aileden […]

HAYATINI KAYBEDEN BABA OĞUL ...

İskenderunda Tır kazasında hayatını kaybeden baba oğul […]

POPÜLER HABERLER

VEYSEL CINCIK YORUMLUYOR

http://youtu.be/fToBvzI-I2E

İSKENDERUN’U KAN GÖLÜNE ÇEVİR...

FETÖ’cülerin Türkiye’yi çok uluslu işgal planı deşifre […]

İŞTE MECLİS LİSTELERİ

AK PARTİ iSKENDERUN BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ KESİN […]

İSKENDERUNDA SİLAHLI KAVGA 2 AĞIR Y...

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ihale meselesi yüzünden çıktığı...

Hatay’da parkomat uygulaması ...

Hatay Büyükşehir Belediye meclisinde oy birliğiyle kabul […]

HATAY’DA TRAFİK KAZASI:1 ÖLÜ,2 YARA...

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da meydana gelen zincirleme […]

İSKENDERUN’DA ŞOK İNTİHAR

İskenderun’un tanınmış esnaflarından Özkan Doğan silahla kafasına...

İSKENDERUN’DA FECİ KAZA!…

Deniz Alayı Doğan Petrol Mevkiisinde Trafik Kazası… […]

BELENDE TRAFİK KAZASI

Şiddetli yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan […]

HATAY’DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ

Hatay’da dün gece meydana gelen kazada TIR […]

ARSUZ’DA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ!!!

ARSUZ’DA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ!!!

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında […]

HEMŞİREYİ ESKİ SEVGİLİSİ ÖLDÜRDÜ...

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir hemşire, nişanlandığını öğrenen...

site ekle